دلم در دست او گیر است

خودم از دست او دلگیر..

عجب دنیای بیرحمی

دلم گیر است و دلگیر...