بدون خداحافظی رفتی؟!

چشمم به گوشی خشک شد...

همیشه خوش باشی:))