‏من بودم و

دل بود و 

کناری و

فراغی

این عشق کجا بود

 ناگه به میان جست؟#امان_از_دل_بی جنبه_من